تو بخوان قصه مردان حساب و عدد و سود و زیان و قلم و ثبت و سیاق، کز همان روزهای نوروز در انبار بمانند و بگیرند و ببندند و شمارند و نویسند دو صد مشق در آن دفتر پیچیده به قیطان، که اگر خط بخورد یا که شود دیر، بهراسند از آن هیبت آن هیات سه مرد قلندر، همان هیات تشخیص علی الراس و اگر مانده حسابی نشود جمع، بر سر و صورت خود جمله بکوبند و دو صد لعن فرستند بر آن مرد ونیزی، همان لوکه پاچولی، که همه تی اکانت و دو طرف ثبت حساب از کرامات و افاضات هموست..
 
 
سیستم حقوق و دستمزد
نوشته شده در سه‌شنبه 5 آذر‌ماه سال 1387
ساعت : 09:52 ق.ظ
نویسنده : وحید

حقوق:

 در قسمت حقوق برای هر کارمند اضافات و کسورات تعلق می گیرد.

اضافات حقوق یا حقوق متعلقه عبارتند از:

حقوق مبنا، فوق العاده، شغل، بن لباس، شرایط محیط کار فوق العاده محل خدمت، هزینه اولاد، فوق العاده جذب، کار حد اقل دریافتی، محدودیت از مطب، حق مسکن، بیمه 20 درصد، بیمه عمر، صندوق پس انداز، بیمه جانبازی، فوق العاده ویژه.

کسورات، عبارتند از:

 مالیات ، بیمه عمر، بیمه حقوق 27 درصد، بازنشستگی جاری سرانه تعهدی، حسن انجام کار، وام صندوق ، آتیه سازان صندوق پس انداز.

اضافه کار:

 تا سقفی مبلغ پرداخت می شود و حد اکثر آن 135 ساعت می باشد که سرپرستان یا مدیران بالا به آنها تعلق می گیرد.

محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار:

+ فوق العاده جذب+ حد اقل دریافتی+ فوق العاده شغل+ حقوق= فرمول اضافه کار

برجستگی + حق مسئولیت

27% × (اولاد+عائله بندی)- کلیه جمع حکم حقوقی= فرمول بیمه

10% × 1900000+( اولاد+ عائله بندی) کلیه جمه حکم حقوقی= فرمول مالیات

سیستم حقوق و دستمزد:

در سیستم حقوق و دستمزد بعلت تراکم و استمرار اطلاعات ، نحوه پردازش اطلاعات و اهمیت سرعت و صحت آن از اتوماسیون استفاده می شود.

اطلاعاتی نظیرنرخ ساعتی و یا روزانه حقوق و دستمزد که ممکن است برای مدت مدیدی تغییر نکند و همچنین برنامه های نظیر نحوه محاسبه کسورات مالیات و حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی که در طول سال قوانین آن ثابت می باشد را بهتراست درحافظه کامپیوتر ذخیره نموده .

با استفاده از این اطلاعات می توان محاسباتی مانند حقوق و دستمزد ناخالص، کسورات، تعیین حقوق و دستمزد خالص و بروز در آوردن سابقه هر کارمند و کارگر رابه طور الکترونیکی انجام داد.

اهمیت سیستم:

از آنجایی که هزینه حقوق و دستمزد خارج مربوط به آن در حد بالایی از هزینه های هر مؤسسه را تشکیل می دهد ضروری است در این سیستم پیش بینی های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق ودستمزد بعمل می آید.

از سویی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید بنحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را بسرعت گرد آوری کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت بع افراد واهی و سایر انواع سوء استفاده فراهم نماید.

برای رعایت قانون ، کار فرما موظف است اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح  ارسال نماید.

در ایران طبق قانون مالیات بر درآمد کار فرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آنهارا به حوزه های مالیاتی محل ارسال و مالیات متعلق به کارکنان را به حساب مخصوصی واریز نماید.

بعلاوه طبق قوانین تأمین اجتماعی لازم است هر ماه اسامی کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آنها طی لیستی به ادارات تأمین اجتماعی محل تسلیم و حق بیمه سهم کارمند و کارفرما به حسابهای مخصوص واریز گردد.

باید توجه داشت که سیستم حقوق و دستمزد تنها کارکنان واحد تجاری را در بر گرفته و افرادی که به صورت پیمانکار وحق الزحمه بگیر در واحد تجاری ارائه خدمت می نمایند را شامل نمی شود.

مبالغ پرداختی به این دسته از کارکنان تحت عنوان حق الزحمه یا عناوین دیگر تلقی شده  و بخشی از حقوق و دستمزد مؤسسه محسوب نمی گردد.

حقوق و مزایای کارکنان

آنچه در ازای کار انجام شده توسط کارکنان اداری ، مدیران یا ارائه کنندگان خدمات مشابه به طور ماهانه به آنها پرداخت می گردد« حقوق» و پرداختی به کارگران ( ساده یا ماهر) اصطلاحاً دستمزد نامیده می شود که بر حسب ساعت، روز، ماه و یا مقدار تولید تعیین می گردد.1

معمولاً علاوه بر حقوق و دستمزد ثابت مزایای دیگر از جمله فوق العاده، پاداش، سهم از سود واحد وغیره به کارکنان پرداخت می گردد.

که این مزایا بطور مستمر و زمانی نیز به طور غیر مستمر پرداخت می گردند. مزایای فوق ممکن است بصورت نقدی یا غیر نقدی به کارکنان تعلق گیرد.

نرخ سود و دستمزد معمولاً از طریق توافق بین کارکنان و کارفرما تعیین می شود . این نرخ مربوط به ساعات عادی وو قانونی می باشد .

 چنانچه کارگری پس از اتمام ساعات قانونی  کارکرد روزانه، مدتی را به عنوان اضافه کار انجام وظیفه نماید ویا در ایام تعطیل مشغول انجام وظیفه در واحد تجاری باشد،مستحق به دریافت حقوق و دستمزدی علاوه بر حقوق و دستمزد عادی خواهد بود که نرخ ساعات کاری این اوقات توسط قانون مشخص می شود.1

محاسبه حقوق و مزایا

ساعات قانونی که یک کارگر در روز ملزم به انجام وظیفه در واحد تجاری می باشد از طریق قانون و توسط مراجع ذیربط تعیین می گردد.2مثلاً اگر ساعات عادی کار یک کارگر در ماه 160 ساعت و نرخ ساعات عادی 1500 ریال و نرخ هر ساعت اضافه کاری 140 درصد باشد با فرض اینکه این کارگر200 ساعت در ماه کارکرده باشد، جمع حقوق و دستمزد وی بشرح زیر محاسبه می گردد:

در آمد ساعات عادی(1500×160)                       240000

در آمد ساعات اضافه کاری(4/1×1500×40)      84000

جمع دستمزد و اضافه کار                                    324000

کسورات حقوق و مزایا

به مجموع حقوق و مزایای هر یک از کارکنان در دوره ای که لیست حقوق و دستمزد تهیه می گردد حقوق و مزایای ناخالص گویند.

از حقوق و مزایای ناخالص ابتدا کسورات قانونی( شامل بیمه و مالیات) و کسورات اختیاری(مانند قسط وام ، مساعده و ...)کسر و مانده قابل پرداخت به هر یک از کارکنان که مبلغ خالص قابل پرداخت نام دارد محاسبه می گردد.

حق بیمه

طبق قوانین سازمان تأمین اجتماعی هر کارفرما باید ماهانه درصد معینی از حقوق و مزایای هر یک از کارکنان خود را بعنوان حق بیمه سهم کارمند کسر و به همراه حق بیمه سهم کارفرما حد اکثر تا پایان ماه بعد به حسابهای مربوط واریز و ماهانه فهرست کاملی از مشخصات حقوق بگیران و میزان حقوق هر یک از آنها به ادارات تأمین اجتماعی محل ارسال نمایند.

مالیات

کارفرمایان باید هر ماهه مالیات حقوق هر یک از کارکنان خود را طبق جداول مالیاتی محاسبه و از حقوق آنها کسر نموده و حد اکثر ظزف 30 روز ، وجوه کسر شده را به حساب بانکی مخصوص واریز و فهرستی مشتمل بر نام و نشانی حقوق بگیران و میزان حقوق هر یک از آنها به حوزه مالیاتی محل ارائه دهند.

سایر کسورات

علاوه بر کسورات قانونی ممکن است مبالغ دیگری بابت اقساط وام،مساعده دریافتی و... از حقوق و مزایای هر یک از حقوق بگیران کسر گردد.

این کسورات اغلب به طور غیر مستمر می باشند اگر چه ممکن است حسب مورد مدت مدیدی از حقوق کارمند کسر گردد(مانند اقساط وام های بلند مدت).

مبلغ قابل پرداخت به کارکنان

برای محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان لازم است از جمع حقوق و مزایای هر یک از آنها مجموع کسورات قانونی و اختیاری کسر گردد.برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه کنید:

آقای مرادی کارمند شرکت الوند در هر هفته باید 40 ساعت ( ساعات عادی) کار کند. نرخ دستمزد در این شرکت از قرار هر ساعت 1500 ریال می باشد.

فرض کنید آقای مرادی در هفته گذشته 50 ساعت کار کرده باشد و نرخ هر ساعت اضافه کار از قرار 140 درصد نرخ هر ساعت کار عادی باشد. سایر اطلاعات به شرح زیر است:

نرخ مالیات20%، نرخ بیمه اجتماعی سهم کارمند7%،قسط وام آقای مرادی 5000ریال می باشد.

با توجه به اطلاعات خلاصه شده فوق مبلق قابل پرداخت بشرح زیر محاسبه می شود:

درآمد ساعات عادی(1500×40)                                                                      60000

درآمد ساعات اضافه کاری[4/1×(1500×10)]                                                 21000


جمع حقوق و مزایای ناخالص هفته                                                                    81000 

کسر می شود:

حق بیمه                                 5670

مالیات                                   16200

قسط وام                                5000

جمع کسورات                                                                                               (26870)

خالص مبلغ قابل پرداخت                                                                                54130

مثال فوق بخاطر سهولت تفهیم موضوع خلاصه شده است در صورتی که ممکن است اقلام تشکیل دهنده حقوق و مزایای ناخالص شامل موارد دیگری از قبیل : فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده شغل،حق اولاد، حق مسکن و... نیز باشد.

همچنین کسورات نیز ممکن است شامل موارد دیگری از قبیل مساعده ، کمیسیون،اجاره مسکن،ایتام،خیریه و...باشد.

لیست حقوق و دستمزد

لیست حقوق و دستمزد عبارت است از فرم چند ستونی که برای خلاصه کردن ، گرد آوری و سهولت گزارش اطلاعات مرتبط با حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار می گیرد.

فرم و طرح از این لیست به تعداد و گروههای کارکنان، اطلاعات مندرج در آن و نحوه استفاده از ماشینها و ابزار مکانیکی و الکترونیکی بستگی دارد.

اطلاعات مندرج در این فرم عبارتند از: اطلاعات مربوط به مشخصات فردی کارمند،ساعات و نرخ دستمزد، مزایای مستمر و غیر مستمر،کسورات ونحوه تسهیم هزینه حقوق و دستمزد در صفحه بعد چاپ شده است.

لازم به ذکر است که مبنای تسهیم هزینه حقوق و دستمزد به دپارتمانهای مختلف شرکت،« کارت ساعت» کارکنان می باشد.

امروزه در اکثر شرکتها  و ادارات ورود و خروج کارکنان بوسیله ماشین ساعت زن که برای همین منظور در قسمت ورودی ساختمان شرکت یا اداره نصب شده است کنترل می گردد.

پس از تهیه لیست حقوق و دستمزد معادل مجموع حقوق و مزایای ناخالص ، هزینه حقوق( به تفکیک دپارتمانهای مختلف) بدهکار،مالیاتها به حساب مالیات پرداختنی بستانکار،حق بیمه کسر شده به حساب بیمه پرداختنی بستانکار، حق بیمه کسر شده به حساب بیمه پرداختنی بستانکار، سایر کسورات نیز به حسابهای مربوطه بستانکار و خالص پرداختنی به حساب حقوق پرداختنی بستانکار می گردد.

ثبت لازم پس از تهیه حقوق و دستمزد بشرح زیر در دفتر روزنامه صورت می گیرد:

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

1×13

30فروردین

حساب هزینه حقوق کارکنان اداری

حساب هزینه حقوق کارکنان فروش

حساب بیمه پرداختنی

حساب مالیات پرداختنی

حسابهای دریافتنی- وام

حساب حقوق پرداختنی

بابت حقوق فروردین ماه

371200

352400

50625

144720

7700

520528

         

هنگام پرداخت حقوق و بیمه و مالیات پرداختی ثبت زیر در دفاتر صورت می گیرد:

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

حساب حقوق پرداختنی

حساب بانک

بابت پرداخت حقوق

حساب بیمه پرداختنی

حساب بانک

بابت پرداخت بیمه سهم کارکنان

حساب مالیات پرداختنی

حساب بانک

بابت پرداخت مالیات بر درآمد کارکنان

520528

50625

144720

520528

50625

144720

همانطور که قبلاً شرح داده شد کار فرما علاوه بر کسر حق بیمه سهم کارکنان ، باید ماهانه درصدی از مجموع حقوق و مزایای ناخالص را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما منظور و به همراه حق بیمه کارکنان به حوزه تأمین اجتماعی محل پرداخت نماید.

با توجه به لیست حقوق و دستمزد فوق، سهم بیمه کارفرما با فرض اینکه نرخ بیمه سهم کارفرما 23% باشد به شرح زیر در دفتر روزنامه ثبت می گردد:

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

حساب هزینه حقوق کارکنان اداری

حساب هزینه حقوق کارکنان فروش

حساب بانک

بابت پرداخت بیمه سهم کار فرما

85376

81052

166428

کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد

کنترلهای لازم در رابطه با سیستم حقوق و دستمزد به تعداد کارکنان واحد تجاری بستگی دارد. هر چه کارکنان مؤسسه بیشتر باشد افراد بیشتری برای کنترل هزینه حقوق مورد نیاز می باشد.

جهت کنترل و شناساسس دقیق حقوق و دستمزد ،کارت ساعت کار کارکنان متداولترین مدرک می باشد. حتی در برخی از واحد های تجاری که کارکنان زیادی دارند ،جهت کنترل بیشتر لازم است یکی از افراد نگهبان در کنار ساعت کارت زنی حضور داشته باشد.

کنترلهای لازم در هنگام تهیه لیست باید به نحوی باشد که حقوق و دستمزد به افراد واهی پرداخت نگردد. برای این منظور باید هنگام پرداخت کنترلهای بیشتر صورت گیرد.

یکی از شیوه های مناسب برای این امر گرفتن امضاء از هر یک از کارکنان به هنگام دریافت حقوق ویا فیش حقوقی می باشد.

حقوق و دستمزد کارکنان در مؤسسات مختلف به اشکال متفاوتی پرداخت می گردد. متداولترین اشکال پرداخت حقوق و دستمزد به شرح زسر می باشد:

الف- صدور چک عهده حساب بانکی شرکت:

در این صورت ابتدا چکی معادل جمع مبلغ قابل پرداخت به کلیه کارکنان صادر و به حساب مخصوص که برای این منظور افتتاح شده است واریز و سپس از محل حساب مذکور برای هر یک از کارکنان چک صادر می گردد.

ب- پرداخت نقدی به کارکنان:

 با توجه به شرایط مؤسسه چنانچه استفاده از تسهیلات بانکی امکان پذیر نباشد، ابتدا معادل جمع حقوق و دستمزد قابل پرداخت به کلیه کارکنان چکی در وجه صندوقدار یا شخص مسؤول دیگری صادر و وجه آن از بانک دریافت می گردد و سپس مبلغ قابل پرداخت به هر یک از کارکنان در پاکت مخصوص قرار داده شده و پس از اخذ امضاء وکنترل کارت شناسایی پرداخت می گردد.

ج- واریز حقوق به حساب بانکی کارکنان:

 اغلب مؤسساتی که کارکنان زیادی دارند برای سهولت کار چکی معادل جمع حقوق و دستمزد قابل پرداخت صادر و به همراهی اسامی کارکنان و شماره حساب بانکی آنها به بانک ارسال می دارند.اگر چه دشواریهای ناشی از صدور چک برطرف می گردد ولی احتمال تبانی و سوء استفاده بیشتر می باشد.

علاوه بر کنترلهای فوق لازم است ترتیبی اتخاذ شود که در صورت پرداخت نقدی عملاً تهیه لیست، ثبت سند حسابداری و پرداخت وجه به اشخاص مختلفی واگذار گردد. زیرا هر چه تعداد افراد مسؤول در این عملیات زنجیره ای و مرتبط بهم بیشتر باشد احتمال سوء استفاده و تبانی کمتر می گردد.

مراحل پرداخت حقوق

1-   دریافت گواهی کار:در اولین مرحله جهت پرداخت حقوق پرسنل ، امور اداری تأییدیه ای مبنی بر انجام کار توسط پرسنل صادر می کند وبه امور مالی می دهد.

2-  تنظیم لیست حقوق ودستمزد توسط حسابدار حقوق ودستمزد: در این مرحله حسابدار لیست حقوق و دستمزد پرسنل را بر اساس احکام حقوقی پرسنل وبر مبنای 30 روز کاری محاسبه می کند.

در این لیست جمع مبلغ ناخالص موجود در احکام حقوقی پرسنلی در یک لیست جمع آوری شده وپس از این مبالغ کسورات مربوطه که شامل ( مالیات حق بیمه- سایر کسور مثل علی الحساب اقساط وام) پرسنل کسر شده و نهایتاً خالص دریافتی هر فرد با ذکر شماره حساب بانکی شان مشخص می شود و نهایتاً این لیست تنظیم می شود.

3- رسیدگی به سند حقوق: پس از تهیه لیست حقوق، گواهی مربوطه ضمیمه می شود .و سند یک طرفه حسابداری که    مبلغ خالص پرداختی حقوق       ××

                                                           مالیات                                          ××

                                                           بیمه                                              ××

                                                          اقساط وام                                     ××

را نشان می دهد غیر به آن اضافه می شود. امضاهای مجاز گرفته می شود. مسئول رسیدگی این سند را از جهت اینکه مبلغ حقوق پرسنل ، مالیات،بیمه و سایر کسورات بر اساس موارد قانونی محاسبه شده و از حیث صحیح بردن مبالغ بررسی می کند.و در صورت نداشتن شکل سند آنان پرداخت می باشد.

4-پرداخت سند حقوق: در مرحله پرداخت ، تک تک آیتم های موجود در سند حقوق به جز علی الحسابها چک کشیده می شود.

مبلغ خالص پرداختی به حساب کارکنان

مبلغ مالیات                              امور مالیاتی

بیمه                                         سازمان خدمات درمانی

                                                تأمین اجتماعی

بازنشستگی                               سازمان بازنشستگی

واریز می شود. بابت واریز مبلغ کسورات ، از هر یک از سازمانهای مربوط تأییدیه واریز وجه ( وصولی) گرفته می شود و ضمیمه سند حقوق می شود.

5- تفکیک سند: نسخه اصلی سند حقوق برای ارائه به دانشگاه   و یک نسخه جهت بایگانی تفکیک می شود.

فوق العاده شغل: 

حقوق مبنا ضرب در درصد مورد نظر . پزشکان 170%

کارشناسان درمانی: 160%                                  کارشناسان اداری 135%

فوق دیپلم: 130%                                            فوق دیپلم گروه 12 به بالا 160% و...

محرومیت تسهیلات: 10 درصد حقوق مبناء

هزینه عائله مندی: سالانه تغییر می کند.

کسانیکه ازدواج می کنند به آنان تعلق نمی گیرد.( سرپرست خانواده)

کمک هزینه اولاد: سالانه تغییر می کند.:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
(63 لایک)
نظرات (35)
شنبه 25 شهریور‌ماه سال 1396 ساعت 10:03 ق.ظ
ممنون بابت مقاله بسیار کامل. عالی بود
شنبه 1 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 07:57 ب.ظ
یک وی دو یک سامانه خریدوفروش فایل‌ است. این سایت به کاربران کمک می‌کند تا با فروش فایل‌های تولیدی یا مازاد خود، کسب درآمد داشته باشند. با بازدید بالا
همچنین برای بازاریاب های امکاناتی خوبی در نظر گرفته شده است تمام محصولات یک وی دو پورسانت 50% را دارند شما هم به یک وی دو بپوندید تا لذت کسب درامد عالی را بچشید همراه با مقالات فروش بیشتر و seo
http://www.1v2.ir/
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 28 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 12:39 ب.ظ
سلام من تقریبا یکسالی هست در یک شرکت کار میکنم دوهفته پیش در اثر مشکلی که با کارفرما پیدا کردم سه روز کار رو ترک کردم بدون اطلاع . یعنی دوشنبه و سشنبه و چهارشنبه سر کار نرفتم و پنجشنبه هام که شرکتمون تعطیله شنبه که رفتم برای تسویه حساب صلح کردیم و قرار شد ادامه همکاری بدم حالا میخوام بدونم حقوق این ماه م چه مبلغی میشه ؟ پایه حقوقم 1840000 تومنه
امتیاز: 0 0
شنبه 17 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 10:09 ق.ظ
با سلام
خیلی متشکرم از زحماتتون
امتیاز: 0 1
شنبه 26 دی‌ماه سال 1394 ساعت 09:34 ب.ظ
سلام خسته نباشید ببخشید من دارم یه لیست حقوق تهیه میکنم که حقوق پرسنل تغریبا ۳۵۰۰۰۰ریال میباشد ولی از من خواسته شده که براساس بیمه وحداقل دستمزد لیست رو تهیه کنم وبراساس ۲۴۷۴۷۵حساب کنم ومابه التفاوت این دو مبلغ رو بصورت کارانه به پرسنل پرداخت کنم لطفا راهنماییم کنید و اینکه برای محاسبه بیمه سهم کارگر هم دستمزد روزانه 237475را ضربدر روزهای کارکرد کردم وبعلاوه حق مسکن و حق خواربار کردم وضربدر 7درصد کردم لطفا بگید که ایا درست انجام داده ام یا نه قبلا از راهنمایی شما متشکرم
امتیاز: 2 5
دوشنبه 12 مرداد‌ماه سال 1394 ساعت 11:24 ق.ظ
سلام، توافق حاصل شده و اکنون انتظارت از ملت ما بالاست. بیش از این پولها را در سوریه و یمن هدر ندهیم. این پول و انرژی را به کشور باز گردانید.
امتیاز: 0 3
سه‌شنبه 9 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 11:54 ق.ظ

خیلی زیاده
امتیاز: 2 0
چهارشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1394 ساعت 03:36 ب.ظ
امتیاز: 1 0
دوشنبه 1 دی‌ماه سال 1393 ساعت 02:09 ب.ظ
اکسل هوشمند و تمام اتومات حقوق و دستمزد
امکانات این نرم افزارمحاسبه دقیق حقوق و دستمزد در کمترین زمان ممکن.
امکان انتخاب مبنای محاسبه بر اساس قانون کار و یا حقوق ثابت ماهانه.
امکان انتخاب شیوه محاسبه اضافه کار براساس قانون کار یا مبلغ ثابت برای هر ساعت اضافه کار.
امکان انتخاب برای نحوه محاسبه اضافه کار و کسر کار.
محاسبه و درج خودکار تمامی آیتم های محاسبه حقوق و دستمزد در لیست حقوق و دستمزد و فیش حقوق.
ارائه گزارش مجزا ورود و خروج،نمایش اضافه کار،مرخصی،غیبت و تاخیر برای هریک از پرسنل برای هر بازه زمانی .
ارائه گزارش خلاصه کارکرد تمام کارکنان برای هر بازه زمانی مورد نیاز.
چاپ فیش حقوق برای کارکنان.
ارائه لیست حقوق و دستمزد هوشمند فقط برای افرادی که وضعیت کارکرد آنها فعال می‌باشد.
محاسبه میزان مرخصی های استفاده شده کارکنان و همچنین میزان مرخصی استفاده نشده آنان.
عدم درج و محاسبه بیمه و مالیات برای کارکنانی که هنوز بیمه نشده اند.
انتخاب موارد مشمول بیمه و مالیات توسط کاربر.
حذف اتومات کارکنانی که وضعیت کارکرد آنها غیرفعال می باشد از لیست حقوق و دستمزد.
ارائه ثبت حقوق و دستمزد
تهیه و ارائه لیست برای ارائه به بانک.
برای دانلود به سایت زیر مراجعه نمایید.
mohasebyar.ir
امتیاز: 24 8
یکشنبه 30 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 10:59 ق.ظ
خیلی عالی بود
امتیاز: 4 1
پنج‌شنبه 20 آذر‌ماه سال 1393 ساعت 11:31 ق.ظ
سلام خواهشمندم که برنامه حقوق ودستمزد را برام ایمیل کنبید
امتیاز: 2 0
شنبه 17 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 04:01 ب.ظ
اکسل هوشمند و تمام اتومات حقوق و دستمزد
امکانات این نرم افزارمحاسبه دقیق حقوق و دستمزد در کمترین زمان ممکن.
امکان انتخاب مبنای محاسبه بر اساس قانون کار و یا حقوق ثابت ماهانه.
امکان انتخاب شیوه محاسبه اضافه کار براساس قانون کار یا مبلغ ثابت برای هر ساعت اضافه کار.
امکان انتخاب برای نحوه محاسبه اضافه کار و کسر کار.
محاسبه و درج خودکار تمامی آیتم های محاسبه حقوق و دستمزد در لیست حقوق و دستمزد و فیش حقوق.
ارائه گزارش مجزا ورود و خروج،نمایش اضافه کار،مرخصی،غیبت و تاخیر برای هریک از پرسنل برای هر بازه زمانی .
ارائه گزارش خلاصه کارکرد تمام کارکنان برای هر بازه زمانی مورد نیاز.
چاپ فیش حقوق برای کارکنان.
ارائه لیست حقوق و دستمزد هوشمند فقط برای افرادی که وضعیت کارکرد آنها فعال می‌باشد.
محاسبه میزان مرخصی های استفاده شده کارکنان و همچنین میزان مرخصی استفاده نشده آنان.
عدم درج و محاسبه بیمه و مالیات برای کارکنانی که هنوز بیمه نشده اند.
انتخاب موارد مشمول بیمه و مالیات توسط کاربر.
حذف اتومات کارکنانی که وضعیت کارکرد آنها غیرفعال می باشد از لیست حقوق و دستمزد.
ارائه ثبت حقوق و دستمزد
تهیه و ارائه لیست برای ارائه به بانک.
برای دانلود به سایت زیر مراجعه نمایید.
mohasebyar.ir
امتیاز: 15 3
سه‌شنبه 6 آبان‌ماه سال 1393 ساعت 03:38 ب.ظ
khob booood man ke astefade kardam
امتیاز: 3 0
چهارشنبه 16 مهر‌ماه سال 1393 ساعت 10:17 ق.ظ
سلام ترخدا به من کمک کنید کلافه شدم من یه مثال کامل ثبت حقوق دستمزد با عدد میخوام تا یاد بگیرم نمیفمم مالیاتشو چطوری بدست میارن خواهشن کمک
امتیاز: 5 0
یکشنبه 9 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 04:06 ب.ظ
سلام
من یک فایل فوق العاده حرفه ای حقوق و دستمزد طراحی کردم
امکانات نرم افزار
محاسبه دقیق حقوق و دستمزد در کمترین زمان ممکن.
محاسبه و درج خودکار تمامی آیتم های محاسبه حقوق و دستمزد در لیست حقوق و دستمزد و فیش حقوق.
ارائه گزارش مجزا ورود و خروج،نمایش اضافه کار،مرخصی،غیبت و تاخیر برای هریک از پرسنل برای هر بازه زمانی .
ارائه گزارش خلاصه کارکرد تمام کارکنان برای هر بازه زمانی مورد نیاز.
چاپ فیش حقوق برای کارکنان.
ارائه لیست حقوق و دستمزد هوشمند فقط برای افرادی که وضعیت کارکرد آنها فعال می‌باشد.
محاسبه میزان مرخصی های استفاده شده کارکنان و همچنین میزان مرخصی استفاده نشده آنان.
عدم درج و محاسبه بیمه و مالیات برای کارکنانی که هنوز بیمه نشده اند.
انتخاب موارد مشمول بیمه و مالیات توسط کاربر.
حذف اتومات کارکنانی که وضعیت کارکرد آنها غیرفعال می باشد از لیست حقوق و دستمزد.
ارائه ثبت حقوق و دستمزد
تهیه و ارائه لیست برای ارائه به بانک.
برای دانلود این برنامه به سایت mohasebyar.ir مراجعه نمایید.
امتیاز: 6 3
جمعه 16 خرداد‌ماه سال 1393 ساعت 01:39 ب.ظ
سلام بی نهایت ممنون آقا وحید دستتون درد نکنه
یه سوال داشتم : من یه لیست پرداخت دستمزد و مزایای برای پیمانکاری شهرداری ، دارم که این ماه باید طبق اون دوباره از روی تعداد روزای غیبت افراد ، لیست جدید رد کنم . اولین بارمه که میخام همچین کاری بکنم ، تمام مواردش برای قابل فهمه ، فقط برای 7 درصد حق بیمه ، اون عددی که توی لیست درج شده با عددی که من حساب میکنم برابر نیست (کمتره) .
من 7 درصد از کل درامد ناخالص (درامد ماهانه و حق اولاد و مسکن و اضافه کاری و ...) را حساب میکنم ولی با عددی که توی لیست برای ماه قبل بوده تفاوت داره . میشه راهنماییم کنید
و اینکه آیا نرم افزاری (فارسی) بوجود داره که کلا این لیست حقوق و مزایا رو بهم بده با ورود داده های خام
ممنون میشم
امتیاز: 4 1
چهارشنبه 27 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 06:12 ب.ظ
خوب بود ماکه استفاده کردیم
امتیاز: 5 1
پنج‌شنبه 21 فروردین‌ماه سال 1393 ساعت 12:37 ب.ظ
عالی بود ممنون
امتیاز: 6 0
سه‌شنبه 15 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 07:24 ب.ظ
سلام عالی بود خسته نباشید.
امتیاز: 8 1
جمعه 13 دی‌ماه سال 1392 ساعت 10:29 ب.ظ
سلام وبلاگ بسیار خوب و پر محتوای داری.شما رو جزو لینک های وبلاگ خودم قرار دادم، لطفا پس از بازدید از وبلاگ بنده حقیر در صورتی که مطالب رو مفید دیدی خوشحال میشم که منو جزوه لینکات قرار بدی.
دوستانی که نطر دادن برا این پست،بنده یه سیستم حقوق دستمزد تحت اکسل طراحی کردم که میتونین با مراجعه به وبلاگم دانلود کنین.
با تشکر از همتون محمود
http://excel-bahremand.blogfa.com/

تعداد کل صفحات: 35


برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد