تو بخوان قصه مردان حساب و عدد و سود و زیان و قلم و ثبت و سیاق، کز همان روزهای نوروز در انبار بمانند و بگیرند و ببندند و شمارند و نویسند دو صد مشق در آن دفتر پیچیده به قیطان، که اگر خط بخورد یا که شود دیر، بهراسند از آن هیبت آن هیات سه مرد قلندر، همان هیات تشخیص علی الراس و اگر مانده حسابی نشود جمع، بر سر و صورت خود جمله بکوبند و دو صد لعن فرستند بر آن مرد ونیزی، همان لوکه پاچولی، که همه تی اکانت و دو طرف ثبت حساب از کرامات و افاضات هموست..
 
 
تنخواه گردان
نوشته شده در سه‌شنبه 5 آذر‌ماه سال 1387
ساعت : 09:37 ق.ظ
نویسنده : وحید

در اغلب واحد های تجاری برای پرداختهای جزئی و مستمر مانند ایاب و ذهاب و خرید برخی مواد ضروری و فوری، مقداری وجه مورد نیاز می باشد.

 پرداختهای مذکور از طریق چک غیر عملی می باشد ،زیرا دریافت وجه چک از بانک موجب تأخیر در انجام آن عمل ونیز هزینه ای را در خواهد داشت. از سوی دیگر، چون این پرداختها به طور مستمر صورت می گیرد وجمع آنها مبلغ قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد، اعمال کنترل بر آنها ضروری می باشد.

برای انجام این کنترل ، در بسیاری از مؤسسات مبالغ مشخصی در اختیار یک یا تعدادی از کارکنان قرار می دهند که این مبالغ« تنخواه گردان» نامیده می شوند. معمولاً در قبال مبلغ پرداخت شده به مسئوول تنخواه گردان ، از وی تضمین کافی اخذ می شود.

لازم به ذکر است که میزان تنخواه گردان یا مبلغی ثابت واز قبل تعیین شده ویا مبلغی متغیر با تعیین حد اکثر می باشد.

الف- تنخواه گردان با مبلغ ثابت

در این روش ، حداکثر مبلغ تنخواه گردان تعیین شده وطی چکی به مسؤولین تنخواه گردان پرداخت می گردد. به عنوان مثال فرض کنید شرکت بهار با پرداخت مبلغ 100000ریال به آقای الف تنخواه گردانی ایجاد نماید . در این موقع معادل مبلغ چک، حسابی به نام تنخواه گردان بدهکار و حساب بانک به همین مبلغ بستانکار می شود. ثبت فوق به شرح زیر است:

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

1×13

14/1

حساب تنخواه گردان

حساب بانک

بابت پرداخت به آقای الف جهت تنخواه گردان

100000

100000

مسؤول تنخواه گردان از محل مبلغ دریافتی ، هزینه های انجام شده را پرداخت و مدارک مثبته را جهت تجدید مبلغ تنخواه گردان به دایره حسابداری ارائه می نماید .

دایره حسابداری پس از رسیدگی به مدارک و حصول اطمینان ، چکی معادل هزینه های انجام شده صادر وبه مسؤول تنخواه گردان تسلیم می نماید. ثبت لازم در این موقع ، بدهکار نمودن هزینه ها وبستانکار کردن حساب جاری بانک می باشد.

بدین ترتیب رقم موجودی تنخواه گردان بدون تغییر باقی می ماند مگر اینکه برای افزایش یا کاهش مبلغ تنخواه گردان اقدام گردد.

معمولاً مانده حساب تنخواه گردان در پایان دوره مالی یا هنگام تعویض متصدی تنخواه گردان به بانک یا صندوق واریز واسناد هزینه های انجام شده توسط تنخواه گردان به دایره حسابداری ارائه می گردد تا این هزینه ها به درستی دردوره مربوطه ثبت گردند.

هرگاه تصمیم به افزایش تنخواه گردان گرفته شود ، حساب تنخواه گردان یکبار دیگر معادل مبلغ دریافتی مسؤول تنخواه گردان، بدهکار و حساب بانک بستانکار می گردد.

 در هنگام کاهش مبلغ تنخواه گردان ، حساب بانک یا صندوق یا هزینه ها بدهکار و معادل آن ، حساب تنخواه گردان بستانکار می گردد.

فرض کنید مدیریت شرکت فوق تصمیم می گیرد که مبلغ تنخواه گردان آقای الف را از 100000ریال به 80000ریال کاهش دهد. در این هنگام ممکن است مسؤول تنخواه گردان هنگام ارائه مدارک هزینه های انجام شده ، معادل مبلغ هزینه ها وجه نقد دریافت نکند و مبلغ 20000ریال آن از حساب وی کسر گردد.

چنانچه هزینه های انجام شده توسط تنخواه گردان 60000 ریال باشد و مدیریت شرکت قصد کاهش مبلغ تنخواه گردان را داشته باشد ، هنگام ارائه اسناد هزینه ثبت زیر دردفاتر صورت می گیرد:

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

1×13

30/1

حساب هزینه ها

حساب بانک

حساب تنخواه گردان

بابت پرداخت هزینه ها و کاهش مبلغ تنخواه گردان آقای الف

60000

40000

20000

ثبت فوق بیانگر این مطلب است که 400000 ریال از هزینه های انجام شده توسط تنخواه گردان، از محل بانک و 20000 ریال دیگر از محل تنخواه گردان ( جهت کاهش سقف تنخواه گردان)، پرداخت گردیده است.

ب- تنخواه گردان متغیر

 نوع دیگر تنخواه گردان بدین طریق است که مبلغی به عنوان تنخواه گردان طی چکی به مسؤول تنخواه گردان پرداخت شده و هر بار که اسناد مربوط به هزینه  ارائه  می شود از حساب وی کسر می گردد.

مبلغ پرداختی به مسؤول تنخواه گردان بابت تجدید آن ، در هر بار معادل اسناد هزینه ارائه شده توسط وی می باشد. البته در این نوع از تنخواه گردان پرداخت وجه لزوماً همزمان با ثبت هزینه های انجام شده، نبوده، بلکه پرداخت وجه بادرخواست از طرف مسؤول تنخواه گردان ، صورت می گیرد.

به عنوان مثال فرض کنید در تاریخ 14 فروردین ماه مدیران شرکت کمند تصمیم گرفتند برای پرداخت هزینه های جزئی مستمر خود با پرداخت مبلغ 500000 ریال تنخواه گردانی ایجاد نمایند. آنها با صدور چکی در وجه آقای احمدی به عنوان مسؤول تنخواه گردان تصمیم خود را عملی نمودند. ثبت لازم در این مورد به شرح زیر می باشد:

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

1×13

14/1

حساب تنخواه گردان-احمدی

حساب بانک

پرداخت به آقای احمدی بابت تنخواه گردان

500000

500000

آقای احمدی در تاریخ 18 فروردین اسناد ومدارک مثبته ای دال برانجان هزینه ملزومات به مبلغ 1400000 ریال و تعمیرات وسائط نقلیه به مبلغ 200000 ریال به دایره حسابداری ارائه نمود. پس از بررسی مدارک فوق و حصول اطمینان از صحت مدارک، ثبت زیر در دفاتر شرکت صورت پذیرفت:

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

1×13

18/1

حساب هزینه ملزومات

حساب هزینه تعمیروسائط نقلیه

حساب تنخواه گردان

بابت هزینه های انجام شده از محل تنخواه گردان

140000

200000

340000

حال چنانچه آقای احمدی وجه نقد در خواست نماید معادل مبلغ پرداخت شده به آقای احمدی حساب تنخواه گردان بدهکار و بانک بستانکار می گردد. فرض کنید آقای احمدی در تاریخ 21 فروردین ماه مبلغ 400000 ریال وجه نقد درخواست نماید. ثبت لازم در این تاریخ به شرح زیر خواهدبود:

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

1×13

21/1

حساب تنخواه گردان- احمدی

حساب بانک

پرداخت به آقای احمدی بابت تنخواه

400000

400000

به این ترتیب حساب تنخواه گردان مرتباً بدهکار یا بستانکار می گردد. در این روش همیشه یک ثبت اضافی نسبت به روش اول وجود دارد. زیرا ارائه مدارک هزینه مستلزم یک ثبت و دریافت وجه توسط تنخواه گردان نیز مستلزم ثبت دیگری می باشد.

اما به هر حال در پایان دوره مالی یا هر تاریخ دیگر که تصمیم به بستن حساب تنخواه گرفته شود، ابتدا حساب هزینه ها بدهکار و تنخواه گردان بستانکار و معادل مانده حساب تنخواه گردان، ثبت دیگری با بدهکار نمودن حساب بانک یا صندوق و بستانکار نمودن حساب تنخواه گردان صورت می گیرد.

فرض کنیدمانده حساب تنخواه گردان در شرکت کمند در تاریخ در تاریخ 15 اسفند 1×13 معادل 440000 ریال باشد و آقای احمدی در تاریخ 25 اسفند اسناد هزینه مربوط به خرید نوشت افزار به مبلغ 50000 ریال و پرداخت بابت هزینه سوخت به مبلغ 150000 ریال به دایره حسابداری ارائه نمود و قرار شد حساب تنخواه در این تاریخ بسته شود. ثبت لازم به شرح زیر می باشد:

تاریخ

شرح

عطف

بدهکار

بستانکار

1×13

25/12

حساب هزینه ملزومات اداری

حساب هزینه سوخت

حساب بانک

حساب تنخواه گردان- احمدی

بابت ثبت هزینه ها و بستن حساب تنخواه گردان

50000

150000

240000

440000

همانطور که ملاحظه می شود مبلغ 240000 ریال که به حساب بانک مسترد گردید وجهی است که آقای احمدی پس از پرداخت هزینه ها دراختیار داشته و می بایست به شرکت برگرداند. البته ثبت فوق می توانست به صورت دو ثبت مجزا نوشته شود که دراینجا به صورت ثبت مرکب نوشته شده است.


:: چاپ این مطلب : کلیک کنید
(50 لایک)
نظرات (22)
چهارشنبه 5 اردیبهشت‌ماه سال 1397 ساعت 05:04 ب.ظ
سلام و احترام
خیلى ممنون از سایت خوبتون
خواستم بپرسم آیا در پایان سال وجوه صندوق باید به حساب بانکى شرکت واریز گردد یا این کار الزامى نیست ؟
سپاسگزارم
امتیاز: 0 0
جمعه 3 آذر‌ماه سال 1396 ساعت 03:48 ب.ظ
دوستان نحوه باز کردن ترازنامه تنخواه چیه؟
امتیاز: 3 2
دوشنبه 1 آبان‌ماه سال 1396 ساعت 10:31 ق.ظ
امتیاز: 0 0
سه‌شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1396 ساعت 04:08 ب.ظ
با عرض سلام و خسته نباشید:
سال ۹۵ تنخواه به مالی دادیم و هزینه نشده برای افتتاح حساب در سال ۹۶ تنخواه و حساب پرداختهای غیر قطعی با چه حسابی باز می شود
امتیاز: 0 0
یکشنبه 23 آبان‌ماه سال 1395 ساعت 03:02 ب.ظ
سلام.دوستان تورو خدا جواب این مسئلرو بدین .من یه دانش اموز دهم حسابداریم از تهران.مسئول حسابداری مؤسسه زاگرس در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱۷ پس از اخذ تضمین لازم (سفته ضمانت)از اقای رضوی به مبلغ۵۰۰۰۰۰۰ ریال چک شماره ۱۸۳۱۲بانک ملی جاری۱۵۳۵شعبه نارمک را در وجه ایشان به عنوان تنخواه گردان صادر نمود.
امتیاز: 6 0
یکشنبه 28 شهریور‌ماه سال 1395 ساعت 02:00 ب.ظ
با سلام
ممنونم بخاطر مطلب خوبتون
من در همینراستا نرم افزار تنخواه گردانتاپو و معرفی می کنم
خودم استفاده کردم و راضیم
http://dpjonoob.ir/crbst_11.html
امتیاز: 4 6
شنبه 23 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 04:59 ق.ظ
سلام . مرسی استفاده کردیم .
امتیاز: 3 0
شنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1395 ساعت 10:00 ب.ظ
سلام سوال داشتم خدمتتون اگر مانده تنخواه پایان سوال مانده بدهکارداشته باشه باید باچه حسابی بسته بشه
امتیاز: 17 2
سه‌شنبه 11 اسفند‌ماه سال 1394 ساعت 11:23 ق.ظ
امتیاز: 1 0
شنبه 24 بهمن‌ماه سال 1394 ساعت 02:12 ب.ظ
سلام در حل این مسئله اشتباه وجود دااااااارددددد


آقای احمدی در تاریخ 18 فروردین اسناد ومدارک مثبته ای دال برانجان هزینه ملزومات به مبلغ 1400000 ریال و تعمیرات وسائط نقلیه به مبلغ 200000 ریال به دایره حسابداری ارائه نمود. پس از بررسی مدارک فوق و حصول اطمینان از صحت مدارک، ثبت زیر در دفاتر شرکت صورت پذیرفت:

--------------

بعد توی جدول ارقام اشتباه نوشته شدند به جای یک میلیون و چهارصد نوشته شده صد و چهل هزار تومان و به جای دویست هزار تومان نوشته شده دو میلیون و جمع آن شده سه میلیون و ....

اشتباه است
امتیاز: 3 3
چهارشنبه 4 آذر‌ماه سال 1394 ساعت 08:48 ب.ظ
سلام
اگه کل تنخواه گردان هزینه نشو د برای بستن حساب تنخواه گردان د برای روش ثابت و متغیر توضیح دهید
امتیاز: 8 2
دوشنبه 4 آبان‌ماه سال 1394 ساعت 10:05 ب.ظ
خیلی ممنون از زحمات شما
امتیاز: 1 2
سه‌شنبه 23 تیر‌ماه سال 1394 ساعت 11:55 ق.ظ
ممنونم.خ خ عالی و مختصر و مفید
امتیاز: 0 2
پنج‌شنبه 2 بهمن‌ماه سال 1393 ساعت 01:25 ب.ظ
فقط میتونم بگم عالی بود
ازین ساده تر و کاملتر دیگه نمیشد
امتیاز: 2 2
چهارشنبه 4 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 09:41 ق.ظ
ممنونم،واقعا خیلی خوب توضیح دادید...
امتیاز: 3 6
چهارشنبه 16 بهمن‌ماه سال 1392 ساعت 12:42 ب.ظ
سلام
ممنون از سایت عالیتون
من قراره حسابدار یک شرکت ساختمونی بشم
میخواستم بدونم چه کارهایی برای انبار داری لازمه که بهترین بازده رو داشته باشه و اطمینان ایجاد کنه
متشکر!!!!
امتیاز: 8 7
پاسخ:
سلام
یک سیستم انبار داری خوب نرم افزار مناسب
تهیه فیش ها و مدارک انبار که لازم هست باشند و .....
پنج‌شنبه 10 مرداد‌ماه سال 1392 ساعت 12:39 ب.ظ
سلام خسته نباشید من حسابداریک شرکت معماری هستم چطورمدیریت مناسبی درامرتنخواه هاداشته باشم؟
امتیاز: 15 9
سه‌شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1392 ساعت 08:44 ق.ظ
با سلام و تبریک سال نو.
امیدوارم که بهترین سال برای شما و همه باشه.
و از زحمتهایی که می کشید نتیجه خوبی بگیرید. خیلی خوشحالم که با سایت و مطالب شما آشنا شدم. با تشکر و امتنان
امتیاز: 10 4
پنج‌شنبه 25 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 12:23 ب.ظ
بسیار مفید . با تشکر
امتیاز: 7 5
چهارشنبه 28 تیر‌ماه سال 1391 ساعت 02:14 ق.ظ
خیلی ممنون از مطالب گیرا ومفیدتون. با تشکر
امتیاز: 5 5

تعداد کل صفحات: 22


برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد